Search
× Search

เกี่ยวกับเรา

  image   

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) คณะพลศึกษาแห่งเดียว ในประเทศไทย หนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศที่มุ่งผลิตบัณฑิต ในกลุ่มสาขาวิชาทางด้านพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และสาธารณสุข โดยมีหลักสูตรการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งทุกหลักสูตรมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีจำนวนนิสิตปัจจุบันทุกระดับชั้นรวมกันกว่า 2,000 คน คณะพลศึกษา มศว ได้พัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัยสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและเป็นไปของยุคศตวรรษที่ 21 นิสิตทุกหลักสูตรของคณะพลศึกษา มศว จะได้รับการฝึกฝน พัฒนาตนผ่านกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียนและได้รับประสบการณ์ในการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศเป็นประจำทุกปีการศึกษา ตลอดระยะเวลาที่ทำการศึกษาในทุกหลักสูตร นิสิตจะได้รับการปลูกฝังในเรื่องสมรรถนะหลักของนิสิตคณะพลศึกษา มศว และอัตลักษณ์นิสิต มศว

     ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะพลศึกษา มศว มีคณาจารย์และศิษย์เก่าที่มีบทบาทต่อการขับเคลื่อนสังคมในแง่มุมของการพัฒนาวงการกีฬาและสุขภาพของประเทศผ่านการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆในศาสตร์สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและนำไปสู่การบริการวิชาการแก่สังคมจวบจนถึงปัจจุบัน

     ปัจจุบันคณะพลศึกษา มศว ประกอบไปด้วยภาควิชาและหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ภาควิชาพลศึกษา ภาควิชาสุขศึกษา ภาควิชาสันทนาการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ รวมทั้งสำนักงานคณบดีและศูนย์กีฬาสิรินธร มีสิ่งอำนวยการเรียนรู้ อาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการสอนและการวิจัย รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆ ของคณะ เพื่อการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ คณะพลศึกษา มศว พร้อมขับเคลื่อนรองรับการเปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นคณะวิชาชั้นนำระดับอาเซียน และก้าวไปสู่ระดับนานาชาติในอนาคตต่อไป

วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะพลศึกษา

วิสัยทัศน์ (Vision)
    “สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านกีฬาและสุขภาพของประเทศไทย” 

พันธกิจ (Mission)
  1. ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกที่มีความรู้ความสามารถด้านกีฬาและสุขภาพ 

  2. ผลิตงานวิจัยด้านกีฬาและสุขภาพที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาไปสู่ระดับนานาชาติ 

  3. บริการวิชาการ พัฒนาศูนย์กีฬาสิรินธรให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ

 ค่านิยม (Core Values)
i - STEP (ไอ-สเตป)              

i = Impression  สร้างความประทับใจแก่ผู้เรียนและผู้รับบริการ

S = Strength  บุคลากรมีสุขภาพดี แข็งแรง 

T = Trust  เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือมั่นใจ ประพฤติตนตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

E = Excellence  เป็นเลิศ ด้านการจัดการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการและพันธกิจอื่น ๆ ของคณะ 

P = Positive creativity  คิดบวก มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน    

 สมรรถนะหลัก (Core Competency)

     สร้างคุณค่าด้านความรู้ควบคู่กับการปฏิบัติงาน

 สมรรถนะหลักของนิสิตคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ( PE SWU Students Core Competency)

     Health Related Fitness          มีสุขสมรรถนะที่ดี
     Communication Skill             มีทักษะการสื่อสาร
     Social Responsibility             มีความรับผิดชอบต่อสังคม


image

63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก
ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก 26120
02-649-5000 ต่อ 22511, 02-649-5769
infopeswu@g.swu.ac.th

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Website
Back To Top