วิชาการและหลักสูตร
ศึกษาต่อที่นี่

หลักสูตรของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทุกระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ดำเนินการสอนโดยกลุ่มคณาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละศาสตร์สาขา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์การเรียนรู้แนวใหม่ทางด้านพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย และสาธารณสุขศาสตร์ที่พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม