เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบุคลากรวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติ เพื่อพัฒนาประชาชนให้มีสุขภาพดี มีความแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ ตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาสุขภาพและศักยภาพของคนในการพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

รายละเอียดหลักสูตร
แสดงทั้งหมด

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับ

มศว 121

ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1

3(2-2-5)

มศว 141

ชีวิตในโลกดิจิตัล

3(3-0-6)

มศว 151

การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์

3(3-0-6)

ชว 101

ชีววิทยา 1

3(3-0-6)

ชว 191

ปฏิบัติการชีววิทยา 1

1(0-2-1)

วทก 101

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1

2(1-2-3)

วทก 103

วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเบื้องต้น

2(2-0-4)

วทก 105

วทก 161

วทก 162

จริยธรรมวิทยาศาสตร์การกีฬา 1

กรีฑา 1

ยิมนาสติก

1(1-0-2)

1(0-2-1)

1(0-2-1)

 

รวม

20 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับ

มศว 111

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

มศว 122

ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1

3(2-2-5)

มศว 161

มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้

2(2-0-4)

คณ 113

คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3(3-0-6)

วทก 102

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2

2(1-2-3)

วทก 104

วทก 163

ปรัชญากีฬาและอุดมการณ์โอลิมปิก

ว่ายน้ำ

2(2-0-4)

1(0-2-1)

วิชาเลือก

วทก ......

วทก ......

วิชาชีพปฏิบัติ (เลือก 1)

วิชาชีพปฏิบัติ (เลือก 2)

1(0-2-1)

1(0-2-1)

 

รวม

18 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับ

มศว 261

พลเมืองวิวัฒน์

3(3-0-6)

คม 100

เคมีทั่วไป 1

3(3-0-6)

คม 190

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1

1(0-3-0)

ฟส 100

ฟิสิกส์ทั่วไป

3(3-0-6)

วทก 206

จริยธรรมวิทยาศาสตร์การกีฬา 2

1(1-0-2)

วทก 221

สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย 1

2(1-2-3)

วทก 223

วิชาเลือก

มศว 258

วทก ......

วทก ......

การเรียนรู้และการพัฒนาการเคลื่อนไหว

 

ศิลปะการพูดและการนำเสนอ

วิชาชีพปฏิบัติ (เลือก 3)

วิชาชีพทฤษฎี (เลือก 1)

2(2-0-4)

 

2(2-0-4)

1(0-2-1)

2(...........)

 

รวม

20 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับ

ฟส 180

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป

1(0-2-1)

วทก 207

ชีวเคมีทางการกีฬาและการออกกำลังกาย

2(2-0-4)

วทก 208

ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 1

2(2-0-4)

วทก 222

สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย 2

2(1-2-3)

วทก 224

วิชาเลือก

มศว 246

มศว 258

วทก ......

วทก ......

 

จิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย

 

วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ

ศิลปะการพูดและการนำเสนอ

วิชาชีพปฏิบัติ (เลือก 4)

วิชาชีพทฤษฎี (เลือก 2)

วิชาเลือกเสรี (1)

2(2-0-4)

 

2(2-0-4)

2(2-0-4)

1(0-2-1)

2(...........)

2

 

รวม

18 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับ

วทก 309

ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 2

2(2-0-4)

วทก 311

โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา

2(1-2-3)

วทก 325

โภชนาการทางการกีฬาและการออกกำลังกาย

2(2-0-4)

วทก 326

ชีวกลศาสตร์การกีฬา

2(1-2-3)

วทก 327

การจัดการทางการกีฬา

2(2-0-4)

วทก 331

หลักการฝึกกีฬาและการออกกำลังกาย

2(1-2-3)

วิชาเลือก

มศว 351

วทก ......

วทก ......

การพัฒนาบุคลิกภาพ

วิชาชีพปฏิบัติ (เลือก 5)

วิชาชีพทฤษฎี (เลือก 3)

3(2-2-5)

1(0-2-1)

2(...........)

 

วิชาเลือกเสรี (2)

2

 

รวม

20 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับ

วทก 312

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

2(1-2-3)

วทก 328

การบาดเจ็บและเจ็บป่วยทางการกีฬา

2(2-0-4)

วทก 329

วิทยวิธีการสอนกีฬาและการออกกำลังกาย

2(1-2-3)

วทก 332

การทดสอบและการกำหนดการออกกำลังกาย

2(1-2-3)

วทก 333

วทก 334      

การประเมินสมรรถภาพทางการกีฬา

ผู้นำการกีฬาและการออกกำลังกาย

2(1-2-3)

2(2-0-4)

วิชาเลือก

มศว 354

ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม

3(2-2-5)

วทก ......

วิชาชีพปฏิบัติ (เลือก 6)

1(0-2-1)

 

วิชาเลือกเสรี (3)

2

 

รวม

18 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับ

วทก 413

ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 3

2(2-0-4)

วทก 435

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬาและการออกกำลังกาย

2(2-0-4)

วทก 436

ภาคนิพนธ์

2(1-2-3)

 

รวม

6 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับ

วทก 501

สหกิจศึกษา

6(0-18-0)

 

รวม

6 หน่วยกิต

          นิสิตจะได้รับการศึกษาผ่านวิธีการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย เช่น การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ กิจกรรมกลุ่ม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก เป็นต้น นอกจากนี้ นิสิตจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ เพิ่มเติมผ่านทางการเขียนรายงาน การนำเสนองานโดยวิธีบรรยาย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวิเคราะห์เทคนิคเชิงตัวเลขและสถิติ การศึกษาดูงานในองค์กร หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ การเรียนรู้จากการฝึกประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศกับนักกีฬาของมหาวิทยาลัย ทีมกีฬาอาชีพ และนักกีฬาทีมชาติไทย ซึ่งเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมที่ศูนย์กีฬาสิรินธร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นประจำ การฝึกปฏิบัติงานด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีในศูนย์ออกกำลังกาย มศว (SWU Fitness Center) และนิสิตจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการทำโครงงานวิจัยเรื่องที่ตนมีความสนใจในชั้นปีที่ 4

       - นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
       - ผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
       - ผู้ช่วยวิจัยและนักวิชาการการกีฬาและการออกกำลังกาย
       - ผู้จัดโครงการส่งเสริม พัฒนาและบริการทางด้านกีฬาและการออกกำลังกาย
       - ผู้ให้คำแนะนำการออกกำลังกายในสถานประกอบการต่าง ๆ
       - พนักงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
       - ประกอบอาชีพอิสระทางด้านการกีฬาและการออกกำลังกาย

Our students
นายทดสอบ นามสมมติ
วุฒิการศึกษา

ศิษย์เก่า รุ่นที่ 12

ศึกษาอยู่ระดับ

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาาย