ทดสอบ...

นายทดสอบ นามสมมติ
ศึกษาอยู่ระดับ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 12
วุฒิการศึกษา
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาาย
หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
ภาควิชา
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา