ภาพรวมของหลักสูตร

          เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์การเรียนรู้ ให้มีความรู้ความสามารถ มีเจตคติ มีทักษะและความเชี่ยวชาญ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เป็นผู้นำทางสังคมในการการจัดการเรียนรู้และจัดประสบการณ์ในวิชาพลศึกษาอย่างถูกต้องและครบถ้วน สามารถนำไปถ่ายทอดและปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไปในยุคสมัยที่มีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้เรียนรู้วิธีในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงสมบูรณ์และถูกต้อง สามารถเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์ (Productivity) ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศสามารถก้าวข้ามกับดักของประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างยั่งยืน ภายใต้พลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะมีคุณลักษณะ ดังนี้

 1. มีความรู้ความสามารถทางการศึกษาทั้งในวิชาชีพครูและวิชาชีพทางพลศึกษามุ่งเน้นการบูรณาการความรู้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้พลศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
 2. มีความสามารถในการวิจัย การออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษาและกีฬาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และบริบททางสังคม
 3. มีคุณลักษณะตามสมรรถนะของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
 4. มีภาวะผู้นำทางด้านทางวิชาการและวิชาชีพที่พร้อมด้วยค่านิยมหลักของคนไทย จรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนมีศรัทธาในวิชาชีพ
รายละเอียดหลักสูตร
แสดงทั้งหมด

ชั้นปีที่

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

1

วิชาศึกษาทั่วไป                               จำนวน   9 นก

วิชาศึกษาทั่วไป                         จำนวน     9 นก

 

วิชาชีพครูบังคับ                              จำนวน   3 นก

วิชาเอก                                   จำนวน   11 นก

 

ศษ111 จิตสำนึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู             3(2-2-5)

พลท 102 ประวัติ และปรัชญาพลศึกษา                3(3-0-6)

 

วิชาเอก                                        จำนวน   7 นก

พลท 103 ภาษาอังกฤษสำหรับครูพลศึกษา            3(3-0-6)

 

พลท 101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์   3(3-0-6)

พลท 114 เทนนิส                                         1(0-2-1)

 

พลท 111 ว่ายน้ำ  1                                      1(0-2-1)

พลท 112 กรีฑา 1                                        1(0-2-1)

พลท 113 ยิมนาสติก 1                                   1(0-2-1)

วิชาเอกเลือกกลุ่มทฤษฎี                  จำนวน 2 นก

วิชาเอกเลือกกลุ่มวิชากีฬาและกิจกรรม  จำนวน 2 นก

 

 

พลท 151 การเสริมสร้างร่างกาย                         1(0-2-1)

 

 

รวม                                                 19 หน่วยกิต

รวม                                                 20 หน่วยกิต

ชั้นปีที่

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

2

วิชาศึกษาทั่วไป                               จำนวน  3 นก

วิชาศึกษาทั่วไป                           จำนวน  3 นก

 

วิชาชีพครูบังคับ                              จำนวน  6 นก

วิชาเลือกเสรี                               จำนวน  2 นก

 

ศษ201 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้             3(2-2-5)

วิชาชีพครูบังคับ                           จำนวน  6 นก         

 

ศษ211กระบวนทัศน์ทางการศึกษา                      3(2-2-5)

ศษ241 การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาสำหรับครู  3(2-2-5)

 

วิชาเอก                                         จำนวน 11 นก

ศษ202 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับครู            3(2-2-5)

 

พลท 201 การเรียนรู้และพัฒนาทางกลไก             3(2-2-5)

พลท 203 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับวิชาชีพครูพลศึกษา              

                                                               3(3-0-6)

วิชาเอก                                      จำนวน 9 นก

พลท 202 กลศาสตร์สำหรับครูพลศึกษา              3(3-0-6)    วิชาเอกเลือกกลุ่มวิชากีฬาและกิจกรรม          จำนวน 4 นก

 

พลท 221 บาสเกตบอล 1                              1(0-2-1)

เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม  จำนวน 2 นก

 

พลท 222 ฟุตบอล 1                                    1(0-2-1)

 

 

พลท 223 วอลเลย์บอล 1                               1(0-2-1)

วิชาเอกเลือกกลุ่มทฤษฎี                      จำนวน 2 นก

 

 

รวม                                                 20 หน่วยกิต

รวม                                                     20 หน่วยกิต

ชั้นปีที่

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

3

วิชาศึกษาทั่วไป                                 จำนวน  3 นก

วิชาศึกษาทั่วไป                         จำนวน  3 นก

 

วิชาเลือกเสรี                                     จำนวน  2 นก

วิชาชีพครูบังคับ                                จำนวน  5 นก

วิชาชีพครูบังคับ                        จำนวน  6 นก

ศษ331 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้                       3(2-2-5)

 

ศษ321วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร                   3(2-2-5)

ศษ351 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา           3(2-2-5)

 

ศษ391 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1  2(0-4-2)

วิชาเอก                                     จำนวน   11 นก

 

วิชาเอก                                               จำนวน 10 นก

พลท 303 การวิจัยทางพลศึกษา                       3(3-0-6)

 

พลท 301 การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา          3(3-0-6)

พลท 302 หลักสูตรพลศึกษา                           3(3-0-6)

 

พลท 327 ตะกร้อ  1                                      1(0-2-1)

พลท 312 แบดมินตัน                                   1(0-2-1)

 

พลท 311 เทเบิลเทนนิส                                  1(0-2-1)

พลท 341 กิจกรรมเข้าจังหวะ                           1(0-2-1)

 

พลท 342 เกมเบ็ดเตล็ด                                   1(0-2-1)

พลท 331 มวยไทย                                      1(0-2-1)

 

วิชาเอกเลือกกลุ่มวิชาการฝึกและการตัดสินกีฬา   จำนวน 2นก

เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม     จำนวน 2 นก

วิชาเอกเลือกกลุ่มวิชาการฝึกและการตัดสินกีฬา   จำนวน 2 นก

รวม                                                 20 หน่วยกิต รวม                                                 20 หน่วยกิต

ชั้นปีที่

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

4

วิชาชีพครูบังคับ                              จำนวน  5 นก

วิชาชีพครูบังคับ                        จำนวน  6 นก

 

ศษ471  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                3(2-2-5)

ศษ481  การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

 

ศษ491การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 2(0-4-2)    วิชาชีพครูเลือก                  ไม่น้อยกว่า  จำนวน  2 นก

      สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา            3(2-2-5)      ศษ461 การประกันคุณภาพและการจัดการการศึกษา                                                                       3(2-2-5)          

 

วิชาเอก                                       จำนวน  10 นก

วิชาเลือกเสรี                                จำนวน  2 นก

 

พลท 471 การจัดการเรียนรู้พลศึกษา                  3(2-2-5)

วิชาเอก                                       จำนวน 9 นก

 

พลท 403 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย                3(2-2-5)

พลท 401 สัมมนาพลศึกษา                           3(2-2-5)

 

พลท 431 กระบี่กระบอง                                1(0-2-1)

พลท 441 ลีลาศ                                         1(0-2-1)

วิชาเอกเลือกกลุ่มวิชาการฝึกและการตัดสินกีฬา  จำนวน 2 นก

พลท 402 การบริหารและการจัดการพลศึกษาในโรงเรียน                                                                  3(3-0-6)

พลท 472 การฝึกปฎิบัติการจัดการเรียนรู้พลศึกษา  3(2-2-5)

 

รวม                                                     17 หน่วยกิต

รวม                                                     17 หน่วยกิต

ชั้นปีที่

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

5

ศษ591   การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ 1 6(0-18-0)

ศษ591   การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ 2  6(0-18-0)

 

รวม                                                 6 หน่วยกิต

รวม                                                   6 หน่วยกิต

การเรียนการสอน

           นิสิตจะได้รับการศึกษาผ่านวิธีการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย เช่น การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ กิจกรรมกลุ่ม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก เป็นต้น นอกจากนี้ นิสิตจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ เพิ่มเติมผ่านทางการเขียนรายงาน การนำเสนองานโดยวิธีบรรยาย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวิเคราะห์เทคนิคเชิงตัวเลขและสถิติ การศึกษาดูงานในองค์กร หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ การเรียนรู้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน การผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษามุ่งให้มีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 5 ทักษะ คือ 1.ทักษะการคิดวิจารณญาณ (Critical Thinking) 2.ทักษะการทำงานร่วมกัน (Collaboration Skill) 3.ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) 4.ทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 5.ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Skill) และสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตคณะพลศึกษา มศว เพื่อสร้างบัณฑิตวิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษาให้เป็นคนดีและคนเก่ง และมุ่งเน้นปลูกฝังทัศนคติให้นิสิตเข้าใจบทบาทหน้าที่สำคัญของตนเองที่เป็นส่วนหนึ่งของกลไกลในการขับเคลื่อนประเทศชาติให้พัฒนาอย่างมั่นคง มั่นคั่งและยั่งยืน

การประกอบอาชีพ

 • ครูพลศึกษา
 • นักวิจัยทางพลศึกษา
 • นักวิชาการทางพลศึกษา
 • นักพัฒนาชุมชนพลศึกษา
 • นักวิชาชีพทางพลศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา
 • นักวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้พลศึกษา
 • นักพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางพลศึกษา
 • ผู้จัดโครงการส่งเสริม พัฒนาและบริการทางพลศึกษา
 • นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บุคลากร ฝึกอบรมพลศึกษา
 • บุคลากรทางการศึกษาและอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
Our students
นางสาวเอ นามสมมติ
วุฒิการศึกษา

ปีที่ 4

ศึกษาอยู่ระดับ

BSc (Hons)