เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบุคลากรวิชาชีพนันทนาการที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการนันทนาการอย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานนันทนาการได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องตามภารกิจต่าง ๆ มีเจตคติที่ดีและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ตระหนักในความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและต่อสังคม ตลอดจนอุทิศตนเพื่องานในวิชาชีพนันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสรรค์ชุมชนและสังคมที่ดี มีบุคลิกภาพที่สง่างามเหมาะสมกับบทบาทนักนันทนาการ สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ร่วมงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ และมีคุณลักษณะการเป็นผู้นำนันทนาการ/เป็นนักบริหารจัดการโครงการนันทนาการที่ดี

รายละเอียดหลักสูตร

           นิสิตจะได้รับการศึกษาผ่านวิธีการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย เช่น การบรรยาย การฝึกปฏิบัติการ กิจกรรมกลุ่ม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก เป็นต้น นอกจากนี้ นิสิตจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ เพิ่มเติมผ่านทางการเขียนรายงาน การนำเสนองานโดยวิธีบรรยาย การฝึกปฏิบัติการทั้งในและนอกห้องปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวิเคราะห์เทคนิคเชิงตัวเลขและสถิติ การศึกษาดูงานในชุมชน องค์กร หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ การเรียนรู้จากการฝึกประสบการณ์ทำงานด้านการเป็นผู้นำนันทนาการ และนิสิตจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งในและต่างประเทศในชั้นปีที่ 4

            - ผู้นำนันทนาการในองค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลทั่วประเทศ
          - นักนันทนาการในโรงเรียน สถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ
          - นักนันทนาการในหน่วยงานพัฒนาบุคลากรและหน่วยฝึกอบรมขององค์กร บริษัทต่างๆ
          - ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบริการนันทนาการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
          - ประกอบธุรกิจนันทนาการการท่องเที่ยว
          - วิทยากรพิเศษ อาจารย์พิเศษและอาชีพอิสระ

Our students