วิชาการและหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรี

         ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทุกหลักสูตรสามารถสมัครผ่านระบบสมัครรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คลิก