ภาพรวมของหลักสูตร

           เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบุคลากรวิชาชีพทางด้านครู สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ให้เห็นความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการทำงานและคุณภาพชีวิต  และให้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้และการวิจัย  รวมถึงการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเท่าทันและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลก  ตลอดจนตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขศึกษาและพลศึกษา มีภาวะผู้นำทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมในการแสวงหาองค์ความรู้และการจัดการเรียนรู้ด้านสุขศึกษาและพลศึกษา    

รายละเอียดของหลักสูตร
แสดงทั้งหมด

ภาคเรียนที่ 1

พฐ 501 ปรัชญาทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา                                                            3(2-2-5)
พฐ 502 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา                                                                   3(2-2-5)
พฐ 503 จิตวิทยาทางการศึกษา                                                                             2(2-0-4)
พลบ 501 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนทาง สุขศึกษาและพลศึกษา                            3(2-2-5)
พลบ 502 การบริหารงานสุขศึกษาและพลศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา               3(2-2-5)

ภาคเรียนที่ 2

พลบ 503 การวัดและประเมินผลทางสุขศึกษาและพลศึกษา                                           3(2-2-5)
พลบ... .........................(วิชาเอก)                                                                        6
ศษ 531 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน                                                     2(0-4-2)

ภาคเรียนที่ 3

พฐ 504 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา                                            2(1-2-3)
พฐ 505 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู                                                   2(1-2-3)
ศษ 532 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1                                           3(0-16-0)

ภาคเรียนที่ 1

พลบ 504 การสัมมนาวิจัยทางสุขศึกษาและพลศึกษา                                     2(1-2-3)
พลบ.... ...........................(วิชาเลือก)                                                    3
ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท -
ศษ 533 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2                            3(0-16-0)

ภาคเรียนที่ 2

ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท                                                     12

การเรียนการสอน

           นิสิตจะได้รับการศึกษาผ่านวิธีการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย เช่น การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ กิจกรรมกลุ่ม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก เป็นต้น นอกจากนี้ นิสิตจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ เพิ่มเติมผ่านทางการเขียนรายงาน การนำเสนองานโดยวิธีบรรยาย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวิเคราะห์เทคนิคเชิงตัวเลขและสถิติ การศึกษาดูงานในองค์กร หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ในส่วนของการวิจัย นิสิตจะได้รับการดูแล ให้คำปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาการทำวิจัยรวมถึงการสนับสนุนด้านอื่น ๆ จากคณะและมหาวิทยาลัย โดยประยุกต์ระบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการเพื่ิอตอบสนองต่อความต้องการของประเทศในการผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

การประกอบอาชีพ

  • อาจารย์ในสถาบันการศึกษา
  • นักวิชาการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา
  • ผู้นำทางการศึกษาด้านสุขศึกษาและพลศึกษา
  • บุคลากรทางการศึกษาและอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง
นิสิตของเรา
หลักสูตรอื่นๆ