เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบุคลากรวิชาชีพด้านการจัดการกีฬาและนันทนาการ ที่มีความรู้ มีความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีศักยภาพ ทั้งเพื่อการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี รวมทั้งการวางแผนและการจัดการกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย สร้างนักการจัดการกีฬาและนันทนาการมืออาชีพ ผลิตนักการจัดการกีฬาและนันทนาการรุ่นใหม่ที่มีพื้นฐานความรู้ และมีขีดความสามารถในการวิเคราะห์ การใช้ประโยชน์จากสังคมนันทนาการจนเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมของประเทศ ที่กลมกลืนกับกระแสนันทนาการยุคใหม่

รายละเอียดหลักสูตร
แสดงทั้งหมด

           นิสิตจะได้รับการศึกษาผ่านวิธีการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย เช่น การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ กิจกรรมกลุ่ม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก เป็นต้น นอกจากนี้ นิสิตจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ เพิ่มเติมผ่านทางการเขียนรายงาน การนำเสนองานโดยวิธีบรรยาย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวิเคราะห์เทคนิคเชิงตัวเลขและสถิติ การศึกษาดูงานในองค์กร หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ โดยประยุกต์ระบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการเพื่ิอตอบสนองต่อความต้องการของประเทศในการผลิตมหาบัณฑิตด้านการจัดการกีฬาและนันทนาการ

           สามารถประกอบอาชีพในสาขาการจัดการกีฬาและนันทนาการ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาการจัดการกีฬาและนันทนาการ อื่น ๆ เช่น
               - นักวิชาการกีฬานันทนาการในโรงเรียน สถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ
               - นักวิชาการ นักวิจัย วิทยากรพิเศษเกี่ยวกับการจัดการกีฬาและนันทนาการ ในหน่วยงานพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมขององค์กรบริษัทต่างๆ
               - ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบริการกีฬาและนันทนาการ
               - นักบริหารและประกอบการธุรกิจกีฬาและนันทนาการ

Our students
หลักสูตรอื่นๆ