วิชาการและหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาโท

          ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาโทของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทุกหลักสูตรสามารถสมัครผ่านระบบสมัครรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คลิก