วิชาการและหลักสูตร
วิชาการและหลักสูตร

           หลักสูตรของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทุกระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดำเนินการสอนโดยกลุ่มคณาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละศาสตร์สาขาวิชา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นผู้นำในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานรวมทั้งการสร้างสรรค์การเรียนรู้แนวใหม่ทางด้านพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย และสาธารณสุขศาสตร์ที่พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม