ทดสอบ

นางสาวเอ นามสมมติ
ศึกษาอยู่ระดับ
ปีที่ 4
วุฒิการศึกษา
BSc (Hons)
หลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ภาควิชา
ภาควิชาพลศึกษา