ทดสอบ

นางสาวเอ นามสมมติ
ศึกษาอยู่ระดับ
ปีที่ 4
วุฒิการศึกษา
BSc (Hons)
หลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
ภาควิชา
ภาควิชาพลศึกษา