เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบุคลากรวิชาชีพขั้นสูงทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มีความรู้ความสามารถในการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาการทางการกีฬาและการออกกำลังกาย เพื่อสร้างเสริมนักกีฬาให้มีความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศซึ่งกีฬามีความเป็นอาชีพมากขึ้น ขณะที่การออกกำลังกายถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพของคนในชาติ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมจริยธรรมทางการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายซึ่งจะมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายที่เป็นประโยชน์แก่สังคม การออกกำลังกายของประชาชน และความเป็นเลิศทางการกีฬา ซึ่งมีความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพของคนไทยและศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

รายละเอียดหลักสูตร
แสดงทั้งหมด

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

พลบ  701 

การออกแบบวิจัยและการวิเคราะห์ทางสถิติ

3(2-2-5)

พลบ  702

สัมมนาแนวโน้มและประเด็นทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย

2(1-2-3)

 

รวม

5

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

พลบ....

วิชาเลือกในกลุ่มที่สนใจ

3

พลบ....

วิชาเลือกในกลุ่มอื่น ๆ

3

พลบ....

วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสัมมนาและการศึกษาอิสระ

2

 

รวม

8

หมวดวิชาเลือก กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต โดยได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ดังนี้

- นิสิตเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาที่สนใจ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

- นิสิตเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาอื่น ๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

- นิสิตเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มสัมมนาและการศึกษาอิสระ ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาการฝึกกีฬา

พลบ  751  การฝึกและพัฒนาสมรรถภาพทางกีฬา                                                            3(2-2-5)

PEG  751  Training and Developing Physical Fitness in Sport

พลบ 752  ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ                                                     3(2-2-5)

PEG 752  Muscular Strength and Endurance

กลุ่มโภชนาการกีฬาและการออกกำลังกาย

พลบ  753  โภชนาการสำหรับความต้องการเฉพาะทางการกีฬาและการออกกำลังกาย         3(3-0-6)

PEG  753  Nutrition for Specific Requirement in Sport and Exercise    

พลบ  754  โภชนพันธุศาสตร์ทางการกีฬาและการออกกำลังกาย                                       3(3-0-6)

PEG  754  Nutrigenomics in Sport and Exercise

กลุ่มวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย

พลบ  755  การดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพแบบองค์รวม                                                      3(3-0-6)

PEG  755  Holistic Approach to Healthy Lifestyle 

พลบ 756 การออกกำลังกายในกลุ่มโรคไม่ติดต่อ                                                              3(2-2-5)

PEG 756 Exercise for Non-Comunicable Disease

กลุ่มวิชาสรีรวิทยาการกีฬาและออกกำลังกาย

พลบ  757  สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกายขั้นสูง                                                 3(3-0-6)

PEG  757  Advanced Sport and Exercise Physiology

พลบ  758  เทคนิคปฏิบัติการสรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกายขั้นสูง                         3(1-4-4)

PEG  758   Advanced Sport and Exercise Physiology Laboratory

กลุ่มวิชาจิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย

พลบ  759  จิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกายขั้นสูง                                                   3(3-0-6)

PEG  759  Advanced Sport and Exercise Psychology

พลบ  760  หลักการและเทคนิคการให้คำปรึกษาขั้นสูงด้านจิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย 3(3-0-6)

PEG  760  Principles and Advanced Counseling Techniques in Sport and Exercise Psychology

กลุ่มวิชาชีวกลศาสตร์การกีฬา

พลบ  761  ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์                                                             3(3-0-6)

PEG  761  Biomechanics of Human Movement

พลบ  762  คอมพิวเตอร์วิชั่นสำหรับเทคโนโลยีทางการกีฬา                                                3(2-2-5)

PEG  762  Computer Vision for Sport Technology

กลุ่มวิชาสัมมนาและการศึกษาอิสระ

พลบ  763  สัมมนาแนวโน้มและประเด็นสำหรับการพัฒนาการกีฬาและออกกำลังกาย              2(1-2-3)

PEG  763  Seminar on Trend and Issues for Sport and Exercise Development

พลบ  764  หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย                         2(1-2-3)

PEG  764  Current Research Topics in Sport and Exercise Science

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

พลบ  999 

ปริญญานิพนธ์

9

 

รวม

9

 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

พลบ  999 

ปริญญานิพนธ์

9

 

รวม

9

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

พลบ  999 

ปริญญานิพนธ์

9

 

รวม

9

 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

พลบ  999 

ปริญญานิพนธ์

9

 

รวม

9

          นิสิตจะได้รับการศึกษาผ่านวิธีการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย เช่น การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ กิจกรรมกลุ่ม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก เป็นต้น นอกจากนี้ นิสิตจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ เพิ่มเติมผ่านทางการเขียนรายงาน การนำเสนองานโดยวิธีบรรยาย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวิเคราะห์เทคนิคเชิงตัวเลขและสถิติ การศึกษาดูงานในองค์กร หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ในส่วนของการวิจัย นิสิตจะได้รับการดูแล ให้คำปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาการทำวิจัยรวมถึงการสนับสนุนด้านอื่น ๆ จากคณะและมหาวิทยาลัย โดยประยุกต์ระบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการเพื่ิอตอบสนองต่อความต้องการของประเทศในการผลิตดุษฎีบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

          สามารถประกอบอาชีพอาจารย์และนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและศูนย์วิจัยทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ที่ต้องการผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ต่อไปนี้

  • การฝึกกีฬา
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
  • จิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
  • โภชนาการกีฬาและการออกกำลังกาย
  • ชีวกลศาสตร์การกีฬา
Our students
หลักสูตรอื่นๆ