วิชาการและหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาเอก

          ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาเอกของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทุกหลักสูตรสามารถสมัครผ่านระบบสมัครรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คลิก