วิชาการและหลักสูตร
การสมัครเข้าศึกษา

          ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อทุกหลักสูตรของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทุกระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก สามารถสมัครผ่านระบบสมัครรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คลิก