วิชาการและหลักสูตร
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับการพัฒนาและเปิดให้ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่าง ๆ ปัจจุบันมีหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทางด้านพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย และสาธารณสุข ที่เปิดให้ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ โดยสามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวดังกล่าวผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของคณะพลศึกษา